obsidian monokai theme. Added Monokai Theme; more.ru/wceo/l